Bank Soal Kimia

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

UPTD SMA NEGERI 1 WATES

Pojok Wates Kediri 0354 – 442540 Kode Pos 64174

 

 

 


ULANGAN HARIAN

 

                                    Mata Pelajaran             : KIMIA

                                    Pokok Bahasan            : Sifat Kalogatif Larutan

                                    Kelas/Semester            : XII IA/Gasal

                                    Waktu                          : 45 Menit

 

I Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

 1. Fraksi mol arutan 36 gram glukosa (Mr = 180) dalam 90 gram air (Mr = 18) adalah….
  1. 0,960
  2. 0,400
  3. 0,040
  4. 0,038
  5. 0,004

 

 1. Kemolaran suatu larutan 20% berat C2H5OH (Mr = 46) adalah….
  1. 6,4
  2. 5,4
  3. 4,4
  4. 3,4
  5. 0,4

 

 1. Adanya zat terlarut dapat mengakibatkan….
  1. Tekanan uap jenuh larutan lebih tinggi dari tekanan uap jenuh pelarut
  2. Titik beku larutan lebih tinggi dari titik beku pelarut
  3. Tekanan osmotik larutan kurang dari tekanan osmotic pelarut
  4. Titik didih larutan lebih tinggi dari titik didih pelarut
  5. Titik didih larutan lebih rendah dari titik didih pelarut

 

 1. Fraksi mol suatu larutan non elektrolit adalah 0,1 dan tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20o adalah 17,5 mmHg, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut adalah….
  1. 1,75 mmHg
  2. 3,50 mmHg
  3. 7,00 mmHg
  4. 14,00 mmHg
  5. 15,75 mmHg

5.      Sebanyak X gr C2H6O2 (Mr = 62) dilarutkan ke dalam 468 gr air (Mr = 18) sehingga tekanan uap jenuh larutan pada suhu 30oC = 28,62 mmHg. Jika pada suhu tersebut tekanan uap jenuh air murni = 31,8 mmHg, maka harga X adalah….

A.     18 gr

B.     90 gr

C.     179 gr

D.     270 gr

E.      358 gr

 

6.      Sebanyak 75 gram zat dengan rumus empiris (CH2O)n (Ar C = 12, H = 1, O = 16) yang terlarut dalam 500 gram air, mendidih pada suhu 100,52oC (Kb air = 0,52 oC/m). Zat tersebut termasuk….

A.     Triosa

B.     Tetrosa

C.     Pentosa

D.     Heksosa

E.      Heptosa

 

7.      Di antara kelima larutan berikut ini yang mempunyai titik didih paling rendah adalah….

A.     C6H12O6 yang 0,05 M

B.     Mg(NO3)2 yang 0,02 M

C.     NaCl yang 0,02 M

D.     Al2(SO4)3 yang 0,01 M

E.      CO(NH2)2 yang 0,03 M

 

8.      Larutan glukosa dalam air mendidih pada 100,26oC. Jika Kb = 0,52 dan Kf = 1,86 maka larutan tersebut akan membeku pada suhu….

A.     1,86 oC

B.     0,93 oC

C.     0 oC

D.     -0,93 oC

E.      -1,86 oC

 

9.      Suatu larutan sukrosa dalam air mendidih pada suhu 100,208 oC. Bila Kb molal air = 0,52 oC/m dan Kf molal air = 1,86 oC/m, maka penurunan titik beku larutan tersebut adalah….

A.     0,744 oC

B.     0,372 oC

C.     0,186 oC

D.     0,104 oC

E.      0,093 oC

 

 

 

10.  Suatu zat non elektrolit (Mr = 60) sebanyak 40 gram dilarutkan ke dalam 1000 gram air, penurunan titik beku larutan ini adalah 1,24 oC. Berapa gram dari zat tersebut yang harus dilarutkan ke dalam 1,2 kg air agar diperoleh larutan dengan penurunan titik beku yang setengahnya dari penurunan titik beku di atas….

A.     8 gram

B.     16 gram

C.     24 gram

D.     30 gram

E.      36 gram

 

11.  Tekanan osmotik suatu larutan dalam air yang mengandung 6 gram urea (Mr = 60) dalam 1 liter pada suhu 300 oK adalah….

(R = 0,082 kt atm/mol oK)

A.     1,23 atm

B.     2,46 atm

C.     3,00 atm

D.     4,92 atm

E.      6,00 atm

 

12.  Jika tekanan osmosis cairan infuse adalah π1 dan tekanan osmosis cairan darah pasien adalah π2, maka cairan infuse dapat diberika kepada pasien apabila….

A.     π1 = π2

B.     π1 < π2

C.     π1 > π2

D.     π1 =  ½ π2

E.      π1 =  2 π2

 

13.  Jika 0,05 mol garam MA dilarutkan dalam 100 gram air, maka akan terbentuk larutan yang membeku pada -1,62 oC. Bila Kf air = 1,8 maka derajat ionisasi garam MA adalah….

A.     0,4

B.     0,5

C.     0,6

D.     0,7

E.      0,8

 

14.  Untuk konsentrasi yang sama titik didih larutan NaCl lebih besar disbanding etanol,

SEBAB

            Massa molekul relative (Mr) NaCl lebih besar daripada etanol (C2H5OH).

A.     Betul – betul berhubungan

B.     Betul – betul tidak berhubungan

C.     Betul – salah

D.     Salah – betul

E.      Salah – salah

 

15.  Perhatikan diagram P – T berikut!